Opptakskrav

Motedesigner og modellør
2-årig fagskoleutdanning

120 fagskolepoeng/studiepoeng
NKR nivå 5.2

Søknad om opptak

Skolen benytter løpende opptak som betyr at kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge søknadene blir registrert. Søkere som etter å ha fått godkjent dokumentasjon for opptak får tilbud om studieplass.

Søkere som får tilbud om studieplass, må akseptere ved å returnere undertegnet kontrakt og betale påmeldingsavgiften innen 7 dager fra datoen tilbudet om plass er mottatt. Hvis ikke skolen har mottatt dette innen fristen, kan studenten miste studieplassen.

Opptakskrav

1. Formell kompetanse

Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med svennebrev i:
- kjole- og draktsyer
- herreskredder

2. Opptak på bakgrunn av realkompetanse

Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 19 år i løpet av året det søkes opptak. Realkompetansevurdering skjer etter følgende retningslinjer:<

Søkere:
- må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått videregående opplæring i det oppgitte svennebrev for formell kompetanse
- må levere dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

Søkere:
- har kunnskap om søm og design
- kan designe og sy klær som er tilpasset enkeltkunder
- kan bruke symaskin og annet verktøy i fremstilling av klær
- kan kommunisere på engelsk
- kan vise kreativitet i bruk av form, farger og ulike tekstilstoffer

Dokumentasjon:

- må være utformet slik at den kan vurderes mot læringsutbyttebeskrivelsene /kompetansemålene i det oppgitte svennebrev for formell kompetanse og for fellesfagene på vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.
Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning og praktisk relevant yrkeserfaring over 4 år.

Oversikt som viser hva som godkjennes av realkompetanse:

Svennebrev kostymesyer + 2 års relevant yrkeserfaring:
Bestått studiespesialisering + privatisteksamen i programfagene for vg1 Design og tekstil og vg2 i et av nedenfor nevnte utdanningsprogram i tillegg til 2 års relevant yrkeserfaring:
- kjole- og draktsyerfaget
- kostymesyerfaget

Relevant yrkeserfaring som godkjennes er medarbeider i:
- klesbutikk
- lager innen tekstilbransjen
- styling av mote
- styling av klær
- design
- modellisme
- søm
- kostymearbeid ved scenekunst

Tilstrekkelig norskkunnskaper: Formell kompetanse:

Søkeren må ha kompetanse i norsk hovedmål og norsk muntlig tilsvarende Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Dokumentasjon av formell kompetanse i norskkunnskaper må fremlegges i form av karakterutskrift enten fra Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring.

Ikke-formell kompetanse:

Søkere som ikke har formell kompetanse i norskkunnskaper må fremlegge dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som tilsvarer Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring.

Søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk, må fremlegge dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som tilsvarer Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring eller ha bestått Norskprøve 3 som måler norskferdigheter på nivå B1, slik nivåene er beskrevet i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og Common Europeen Framework of Reference for Languages.

Tilstrekkelig engelskkunnskaper fordi det meste av faglitteraturen er på engelsk: Formell kompetanse:

Søkeren må ha kompetanse i engelsk skriftlig og engelsk muntlig tilsvarende Engelsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Dokumentasjon av formell kompetanse i engelskkunnskaper må fremlegges i form av karakterutskrift enten fra Engelsk vg1 studieforberedende eller Engelsk vg1 og vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring.

Ikke-formell kompetanse:

Søkere som ikke har formell kompetanse i engelskkunnskaper må fremlegge dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig engelskkunnskaper som tilsvarer Engelsk vg1 studieforberedende eller Engelsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring

3. Utforming av realkompetansesøknad

Søknadsskjema på vår hjemmeside benyttes og dokumentasjon legges ved.

KLIKK HER FOR SØKNADSSKJEMA.

Krav til dokumentasjon av realkompetanse

All dokumentasjon skal være skriftlig.

Vurderingen av realkompetansen gjøres i forhold til følgende kriterier:
1. relevant yrkespraksis fra det fagområdet fagskolen omfatter i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og evt. sluttidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og /eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned
2. utdanning og kurs i form av vitnemål, kursbevis, kompetansebevis
3. relevant erfaring fra blant annet organisasjonsliv, verv, fritid- og fritidsinteresser. Dokumentasjon legges ved dersom dokumentbare forhold.

All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold som er detaljert beskrevet og som kan vurderes mot læringsutbyttebeskrivelsene/ kompetansemålene i utdanningsprogrammet for formell kompetanse, nivå 4 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt. Realkompetanse vurderes i forhold til det formelle opptakskravet.

4. Betinget opptak

Søkere kan søke om studieplass på fagfagskoleutdanning før alle eksamener i fag som kreves for opptak er avlagt. Standpunktkarakterer fra siste terminoppgjør legges ved søknaden. Slike søkere vil eventuelt få betinget opptak i påvente av eksamensresultatene. Vitnemål/bekreftelse på tilstrekkelig kvalifikasjoner må sendes Fashion Mode AS etter at eksamensresultatene er klare og innen studiestart.

KLIKK HER FOR SØKNADSSKJEMA.