Forskrift

Forskrift om opptak, disiplinære sanksjoner, klagebestemmelser og eksamen ved fagskolen Fashion Mode AS

Dato  20.11.2019
DepartementKunnskapsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2019-06-21-61-§9, LOV-2019-06-21-61-§15, LOV-2019-06-21-61-§16, LOV-2019-06-21-61-§17, LOV-2019-06-21-61-§20, LOV-2019-06-21-61-§21, LOV-2019-06-21-61-§23, LOV-2019-06-21-61-§24, LOV-2019-06-21-61-§25, LOV-2019-06-21-61-§39, FOR-2019-07-11-1005-§1, FOR-2019-07-11-1005-§7, FOR-2019-07-11-1005-§9, FOR-2019-07-11-1005-§10, FOR-2019-07-11-1005-§37, FOR-2019-07-11-1005-§38, FOR-2019-07-11-1005-§39, FOR-2019-07-11-1005-§40, FOR-2019-07-11-1005-§43, FOR-2019-07-11-1005-§44, FOR-2019-07-11-1005-§45.
Kunngjort
KorttittelForskrift om opptak, studier og eksamen ved Fashion Mode AS


Hjemmel: Fastsatt av styret i Fashion Mode AS den 24. mars 2020 med hjemmel i lov 21. juni 2019 nr. 61 om høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleloven) §§ 9, 15, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 39 og forskrift 11. juli 2019 nr. 1005 §§ 1, 7, 9, 10, 37, 38, 39, 40, 43, 44, 45.

Kapitteloversikt:

Kapittel 1. Generelle bestemmelser (§§ 1-1 – 1-2)

Kapittel 2: Opptak (§§ 2-1 – 2-9)

Kapittel 3: Fritak for undervisning og tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov (§§ 3-1 – 3-2)

Kapittel 4: Eksamen (§§ 4-1 – 4-13)

Kapittel 5: Annulering, bortvisning og utestengelse (§§ 5-1 – 5-3)

Kapittel 6: Klageordning og klageorganer (§ 6-1)

Kapittel 7: Ikrafttredelse (§ 7-1)

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1. Virkeområde

Forskriften gjelder fra 20.11.2019 for opptak, fritak for undervisning og tilrettelegging for studenter med særskilte behov, eksamen, annullering, bortvisning, utestengelse og klagebestemmelser ved fagskolen Fashion Mode AS.

§ 1-2 Forhold til annet regelverk

Fashion Mode AS er en privat fagskole regulert av lov om fagskoleutdanning. Forvaltningslovens regler kommer til anvendelse når skolen treffer enkeltvedtak eller utferdiger forskrifter jfr. forvaltningsloven § 1 tredje punktum.  Dersom ikke noe annet er bestemt, gjelder forvaltningsloven kapittel III til VI og VIII for avgjørelser om opptak, avsluttende vurdering, annullering av eksamen, bortvisning, utestenging, godskriving og fritak etter loven her. Avgjørelser om godskriving og fritak kan påklages etter reglene i § 20.

Kapittel 2. Opptak

§ 2-1. Opptak

Opptak av studenter skjer ved at skriftlig søknad mottas pr. post og elektronisk på mail. Kartlegging av studentenes nivå og bakgrunn gjøres ved at søkerne legger ved kopier av relevante vitnemål og attester som oppgir og dokumenterer tidligere utdanning (fag, nivå og omfang). Søkere som ikke har formell kompetanse dokumenterer relevant praksis (arbeidssted, arbeidsoppgaver, aktuelle ferdigheter som er relevant for utdanningen, antall år og stillingsprosent). Kartleggingen avklarer om søker får opptak på bakgrunn av formell kompetanse eller realkompetanse. Kopi av vitnemål og attester returneres ikke søkeren.

§ 2-2. Opptaksstørrelse

Styret bestemmer for hvert studieår hvilket antall studenter som kan tas opp til de ulike fagskoleutdanninger innen rammene av NOKUT sin akkreditering. Avgjørelsen om oppstart tas senest 14 dager før planlagt oppstart. Brev om fagskoleutdanningen starter eller blir avlyst sendes til studentene senest 14 dager før planlagt oppstart.

§ 2-3. Opptakskrav:

(1) For opptak kreves fullført og bestått videregående opplæring, NKR nivå 4, med fagbrev eller svennebrev eller vitnemål fra definerte utdanningsprogrammer i videregående opplæring eller tilsvarende kompetanse. Realkompetansevurdering vurderes opp mot formelt opptakskrav. Nærmere opptakskrav er beskrevet på vår hjemmeside: www.fashion-mode.no og kan variere for det enkelte studiet. De som søker fagskoleutdanning kan få denne forskrift tilsendt på e-mail eller i posten.

(2) Formelt opptakskrav er fullført og bestått videregående opplæring med

relevant fagbrev eller svennebrev eller vitnemål fra definerte utdanningsprogrammer i videregående opplæring nivå 4 i NKR. I studieplanen for hvert enkelt studie oppgis det hvilke fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra utdanningsprogram som gjelder for formelt opptakskrav.

(3) Søkere som ikke tilfredsstiller opptakskravet for formell kompetanse, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.  Minimumsalder for opptak på bakgrunn av realkompetanse er at søker fyller 23 år i løpet av året det søkes opptak. Opptakskomite som består av rektor og daglig leder foretar realkompetansevurdering. Rektor fatter vedtak om opptak på bakgrunn av realkompetanse. Realkompetansen vurderes opp mot læringsutbytte på nivå 4A i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.

(4) Utforming av realkompetansesøknad gjøres ved å benytte søknadsskjema på skolens hjemmeside og dokumentasjon legges ved.  All dokumentasjon skal være skriftlig. Realkompetansevurdering skjer etter følgende retningslinjer:

a) Søkere må levere dokumentasjon på realkompetanse som tilsvarer fullført og bestått videregående opplæring i det oppgitte fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra definerte utdanningsprogram for formell kompetanse og dokumentasjon for fellesfag som tilsvarer læreplanene i vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

b) Dokumentasjon må være utformet slik at den kan vurderes mot læringsutbyttebeskrivelsene/kompetansemålene i det oppgitte fagbrev, svennebrev eller vitnemål fra definerte utdanningsprogram for formell kompetanse og fellesfagene på vg1 og vg2 i yrkesfaglige programområder.

c) Realkompetansen kan være oppnådd både gjennom utdanning og praktisk yrkeserfaring over 3 år for nivå 5.1 og 5 år for nivå 5.2. Det oppgis i studieplanen for det enkelte studie hva slags realkompetanse som kvalifiserer for opptak.

d)  Søkeren må ha kompetanse i norsk hovedmål og norsk muntlig tilsvarende Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring. Dokumentasjon av formell kompetanse i norskkunnskaper må fremlegges i form av karakterutskrift enten fra Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram i videregående opplæring.

e) Søkere som ikke har formell kompetanse i norskkunnskaper må fremlegge dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som tilsvarer Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring.

f) Søkere med utenlandsk utdanning/annet morsmål enn norsk/nordisk, må fremlegge dokumentasjon hvor det bekreftes at søker har tilstrekkelig norskkunnskaper som tilsvarer Norsk vg1 studieforberedende eller Norsk vg1 og vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram i videregående opplæring eller dokumentere kunnskaper i norsk på minimum nivå B1 med avsluttende prøve i norsk (norskprøven) med ferdigheter på minimum nivå B1 i alle delferdigheter, jf. lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) § 19 andre ledd.

g) Innlevert dokumentasjon må oppfylle følgende krav

    1. relevant yrkespraksis fra det fagområdet fagskolen omfatter i form av arbeidsattest eller arbeidsbekreftelse som angir start- og evt. sluttidspunkt for arbeidsforholdet, stillingsprosent og /eller arbeidstimer i sum eller pr. uke/måned
    2. utdanning og kurs i form av vitnemål, kursbevis, kompetansebevis
    3. relevant erfaring fra blant annet organisasjonsliv, verv og fritidsinteresser. Dokumentasjon legges ved dersom dokumentbare forhold.

h) All praksis, utdanning og andre forhold som skal gi grunnlag for opptak, må dokumenteres med attesterte kopier. Attester for praksis må angi lengde på

arbeidsforhold, stillingsprosent og arbeidsinnhold som er detaljert beskrevet og som kan vurderes mot læringsutbyttebeskrivelsene/ kompetansemålene i utdanningsprogrammet for formell kompetanse, nivå 4 i Nasjonalt Kvalifikasjonsrammeverk. Attester må videre være datert for å komme i betraktning. Attester regnes bare fram til datoen de er skrevet ut, selv om søkeren selv opplyser at arbeidsforholdet fortsatte utover dette tidspunkt.

i) Dersom det fremlegges dokumentasjon som ikke oppfyller disse kravene kan skolen se bort fra den kompetansen dokumentasjonen omhandler.

j) Vedtak om tilkjenning av realkompetanse gjelder i utgangspunktet også for senere år. Vedtaket har likevel bare gyldighet i henhold til studiet slik det gjennomføres på vurderingstidspunktet.  Ved betydelige endringer i fag-, studie- eller rammeplaner

forbeholder skolen seg rett til å foreta ny vurdering, og eventuelt endre vedtaket.

(5) Søkere kan søke om studieplass på fagfagskoleutdanning før alle eksamener i fag som kreves for opptak er avlagt. Standpunktkarakterer fra siste terminoppgjør legges ved søknaden. Slike søkere vil eventuelt få betinget opptak i påvente av eksamensresultatene. Vitnemål/bekreftelse på tilstrekkelig kvalifikasjoner må sendes Fashion Mode AS etter at eksamensresultatene er klare og innen studiestart.

§ 2-4. Søknad om opptak

Skolen benytter løpende opptak. Søkere med formell kompetanse og søkere med realkompetanse stiller likt for opptak uten rangering. Søkere som etter å ha fått godkjent dokumentasjon for opptak får tilbud om studieplass. Svarfrist for søker er 7 dager fra datoen tilbudet om plass er mottatt. Søkere som får godkjent dokumentasjon for opptak og som ikke får tilbud om studieplass settes på nummerert venteliste. Om en søker ikke tar imot tilbudt skoleplass, vil den som står som nummer en på ventelisten bli tilbudt skoleplassen. Etter skolestart er svarfristen 48 timer. Ventelisteordning gjelder t.o.m. den første skoleuken.

§ 2-5. Opptaksprosedyrer

(1) Opptakskomite som består av rektor og daglig leder behandler søknader om opptak. Studenten får begrunnelsen for vedtaket som fattes av rektor.

(2) Søknader for opptak av studenter vurderes av opptakskomiteen som foretar en faglig vurdering av innsendt dokumentasjon for å vurdere søkerens kompetanse.

(3) Ved søknad om godskriving foretar opptakskomiteen en faglig vurdering av innsendt dokumentasjon for å vurdere om søker har kompetanse som samsvarer med det faglige innholdet og læringsutbytte som er gjeldende i utdanningsplanen for de emner eller deler av studiet det søkes godskriving for.

§ 2-6. Klage – avslag på opptak

(1) En søker som ikke får tilbudt studieplass på fagskoleutdanning har klagerett på vedtaket.

(2) Klagen må fremsettes skriftlig og sendes til rektor senest 3 (tre) uker etter at søkeren er underrettet om vedtaket og om begrunnelsen for vedtaket. Klagen bør være begrunnet. Faglærer er ansvarlig for å gi søker hjelp og støtte i forbindelse med klage om ønskelig. Søker kan også be om hjelp og støtte fra studentrepresentanten. Blir vedtaket ikke omgjort av rektor oversendes klagen til Fashion Mode AS’s klagenemnd som behandler klagen, tar en avgjørelse i saken og gir et begrunnet svar på klagen. Søkeren har krav på et begrunnet svar innen 3 uker fra klagen ble mottatt. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.

§ 2-7. Godskriving

(1) Etter skriftlig søknad kan en student gis godskriving i fagskoleutdanning. Godskriving kan gis når en student dokumenterer å ha bestått emner fra en annen akkreditert fagskoleutdanning med samme antall studiepoeng i den utstrekning utdanningen oppfyller de faglige krav for emnet eller emnene det søkes om godskriving for. I dokumentasjonen må det oppgis omfang og om nivået er på fagskole 1 eller fagskole 2 i tillegg til hvor stor arbeidsbelastning det er for emnet eller emnene det søkes godskriving for. Godskriving kan bare skje mellom fagskoleutdanninger på samme eller nært beslektet fagområde. Det gis ikke dobbel uttelling for samme faginnhold. Utgangspunktet for vurderinger om godskriving er læringsutbyttebeskrivelsen for den aktuelle utdanningen eller det aktuelle emnet eller emnene det søkes om godskriving for i tillegg til studiepoeng, omfang, nivå og arbeidsbelastning.

(2) Ett av punktene alene eller flere av punktene sammen nedenfor gjelder som krav til dokumentasjon:

a) Eksamensresultater eller annen vurdering fra emne det søkes godskriving for i tillegg til beskrivelse av læringsutbytte og som samsvarer med faglig innhold og læringsutbytte for emne det søkes godskriving for i tillegg til omfang, arbeidsbelastning og nivå.

b) Vitnemål sammen med vedlagt læreplan som beskriver læringsutbytte og som samsvarer med faglig innhold og læringsutbytte for emne det søkes godskriving for i tillegg til omfang, arbeidsbelastning og nivå.

c) Emnebevis sammen med vedlagt læreplan som beskriver læringsutbytte og som samsvarer med faglig innhold og læringsutbytte for emne det søkes godskriving for i tillegg til omfang, arbeidsbelastning og nivå.

(3) Søknad om godskriving må være mottatt innen 14 dager før skolestart. Svarfrist for søker er 7 dager fra datoen tilbudet om godskriving er mottatt. Opptakskomiteen behandler søknader om godskriving. Studenten får begrunnelsen for vedtaket som fattes av rektor.

(4) En student har klagerett på vedtak om godskriving. Klagen må være framsatt skriftlig og må være rektor ved Fashion Mode AS i hende senest 3 (tre) uker etter at studenten er underrettet om vedtaket og om begrunnelsen for vedtaket.   Klagen bør være begrunnet. Faglærer er ansvarlig for å gi søker hjelp og støtte i forbindelse med klage om ønskelig. Søker kan også be om hjelp og støtte fra studentrepresentanten. Blir vedtaket ikke omgjort av rektor oversendes klagen til Fashion Mode AS’s klagenemnd som behandler klagen, tar en avgjørelse i saken og gir et begrunnet svar på klagen. Studenten har krav på et begrunnet svar innen 3 uker fra klagen ble mottatt. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.

§ 2-8. Fritak for deler av utdanningstilbudet

(1) Etter skriftlig søknad kan en student gis fritak for deler av et utdanningstilbud.  Fritaket gis da på grunnlag av dokumentert oppnådd likeverdig kompetanse. Søknad om fritak må inneholde nødvendig dokumentasjon av omfang, nivå, arbeidsbelastning og innhold i fag som ønskes godskrevet. En slik søknad fremsettes til Fashion Mode AS v/rektor.

(2) Ett av punktene alene eller flere av punktene sammen nedenfor gjelder som krav til dokumentasjon:

a) Eksamensresultater eller annen vurdering fra faget det søkes fritak for i tillegg til beskrivelse av læringsutbytte og som samsvarer med faglig innhold og læringsutbytte for fag det søkes fritak for i tillegg til omfang, arbeidsbelastning og nivå.

b) Vitnemål sammen med vedlagt læreplan som beskriver læringsutbytte og som samsvarer med faglig innhold og læringsutbytte for fag det søkes fritak for i tillegg til omfang, arbeidsbelastning og nivå.

c) Kursbevis sammen med vedlagt læreplan som beskriver læringsutbytte og som samsvarer med faglig innhold og læringsutbytte for fag det søkes fritak for i tillegg til omfang, arbeidsbelastning og nivå.

d) Attester med arbeidsbeskrivelse som samsvarer med læringsutbytte for fag det søkes fritak for.

e) Portfolio/arbeidsmappe som samsvarer med læringsutbytte for fag det søkes fritak for.

(3) Søknad om fritak må være mottatt innen 14 dager før skolestart. Svarfrist for søker er 7 dager fra datoen tilbudet om fritak er mottatt. Opptakskomiteen behandler søknader om fritak. Studenten får begrunnelsen for vedtaket som fattes av rektor.

(4) En student har klagerett på vedtak om fritak. Klagen må være framsatt skriftlig og må være rektor ved Fashion Mode AS i hende senest 3 (tre) uker etter at studenten er underrettet om vedtaket og om begrunnelsen for vedtaket. Klagen bør være begrunnet. Faglærer er ansvarlig for å gi søker hjelp og støtte i forbindelse med klage om ønskelig. Søker kan også be om hjelp og støtte fra studentrepresentanten. Blir vedtaket ikke omgjort av rektor oversendes klagen til Fashion Mode AS’s klagenemnd som behandler klagen, tar en avgjørelse i saken og gir et begrunnet svar på klagen. Studenten har krav på et begrunnet svar innen 3 uker fra klagen ble mottatt. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.

§ 2-9. Rett til permisjon ifm fødsel og omsorg for barn

En student som får barn under studiene, har rett til permisjon fra studiene under svangerskapet og til omsorg for barn. I permisjonsperioden har studenten fortsatt status som student ved fagskolen og har rett til å gjenoppta utdanningen på samme nivå som før permisjonen. Fagskolen skal legge til rette for at slike studenter kan gjenoppta utdanningen så raskt som mulig etter endt permisjon. Retten til permisjon gjelder tilsvarende ved adopsjon. Frist for ferdigstillelse er to år etter påbegynt permisjon.

Kapittel 3. Fritak for undervisning og tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov

§ 3-1. Fritak for deler av undervisning

(1) En student må være tilstede minst 90 % på undervisning.

(2) Søknad om planlagt fritak for deler av undervisning må leveres på skolens e-postadresse innen 3 uker før dato for planlagt fritak. Skriftlig søknad om fritak for undervisning kan leveres såfremt studenten kan dokumentere egen sykdom eller sykdom i nærmeste familie som egne barn, ektefelle, samboer eller foreldre, eller dødsfall i nærmeste familie. Daglig leder sammen med rektor behandler søknad om fritak for undervisning innen 14 dager etter at den er mottatt. Studenten får begrunnelsen for vedtaket som fattes av rektor.

(3) Søknad om fritak for undervisning grunnet akutt sykdom eller dødsfall i nærmeste familie som beskrevet ovenfor, kan leveres på skolens e-postadresse så snart det er mulig og senest 3 dager etter hendelsen. Daglig leder sammen med rektor behandler søknad om fritak for undervisning ved akutt sykdom eller dødsfall innen 7 dager etter at den er mottatt. Studenten får begrunnelsen for vedtaket som fattes av rektor. Godkjent fritak for undervisning regnes ikke som fravær.

(4) Om en student har fravær som innebærer at vedkommende ikke er tilstede minst 90 % av undervisning i hvert fag, fører dette til at studenten ikke får karakter i faget.

§ 3-2. Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov

Studenter med funksjonsnedsettelse og studenter med særskilte behov kan få egnet individuell tilrettelegging av lærested, undervisning, læremidler og eksamen, for å sikre likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Tilretteleggingen skal ikke innebære en uforholdsmessig byrde for fagskolen. I denne vurderingen legges det særlig vekt på tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for disse studentene, kostnadene ved tilretteleggingen og fagskolens ressurser. Tilretteleggingen skal ikke føre til en reduksjon av de faglige krav som stilles i den enkelte utdanningen.

a) Rett til egnet individuell tilrettelegging i skolesituasjonen kan være:

- medisinske eller andre årsaker
- funksjonsnedsettelse
- lese- og skrivevansker

b) Skriftlig søknad må fremsette til Fashion Mode AS v/rektor sammen med oppmelding til utdanningen. Dokumentasjon fra sakkyndig av nyere dato dvs. ikke eldre enn ett år tilbake i tid, må følge med søknaden hvor sakkyndig gir anbefalinger om hva som kan være til hjelp for studenten. Rektor behandler søknaden og fatter vedtak.

c) Egnet individuell tilrettelegging ved eksamen kan være:

- forlengelse av tid til å gjennomføre oppgaver og prosjekter
- spesielle hjelpemidler/hjelpetiltak

d) Skriftlig søknad må fremsette til Fashion mode AS v/rektor innen 1 (en) måned før eksamen avholdes. Dokumentasjon fra sakkyndig av nyere dato dvs. ikke eldre enn ett år tilbake i tid, må følge med søknaden hvor sakkyndig gir anbefalinger om hva som kan være til hjelp for studenten. Rektor behandler søknaden og fatter vedtak.

(2) En student har klagerett på vedtak som er beskrevet i punkt 1. Klagen må være framsatt skriftlig og må være rektor ved Fashion Mode AS i hende senest 3 (tre) uker etter at studenten er underrettet om vedtaket og om begrunnelsen for vedtaket. Klagen bør være begrunnet. Faglærer er ansvarlig for å gi studenten hjelp og støtte i forbindelse med klage om ønskelig. Studenten kan også be studentrepresentanten om hjelp og støtte i forbindelse med klage. Blir vedtaket ikke omgjort av rektor oversendes klagen til Fashion Mode AS’s klagenemnd som behandler klagen, tar en avgjørelse i saken og gir et begrunnet svar på klagen. Studenten har krav på et begrunnet svar innen 3 uker fra klagen ble mottatt. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.

Kapittel 4 – Eksamen

§ 4-1. Generelle bestemmelser

(1) Skolen skal ved start av fagskoleutdanning informere om eksamen. Skolen skal minimum en måned før eksamen informere om tid, varighet og eksamensform.

(2) Vurderingen skal gjennomføres på en slik måte at studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte, jf. §21 første ledd i lov høyere yrkesfaglig utdanning.

(3) Styret har ansvaret for at sensor oppnevnes ved eksamen, prøve, bedømmelse av oppgave eller annet arbeid når resultatet inngår på vitnemålet eller innregnes i karakter for utdanningen, jf. § 21 andre ledd i lov om høyere yrkesfaglig utdanning.

(4) Sensuren skal foreligge innen tre uker hvis ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke mer tid. Styret selv kan gjøre unntak for enkelteksamener og kan fastsette en lengre frist når det ikke er mulig å skaffe det antall kvalifiserte sensorer som er nødvendig for å avvikle sensuren på tre uker, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 21 tredje ledd.

(5) Ved ny sensur ved klage over formelle feil ved eksamen eller klage over karakterfastsetting, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 22 og § 23, benyttes én eller flere sensorer, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 21 fjerde ledd. Minst én sensor skal være ekstern.

§ 4-2. Vurderingsform

(1) Vurderingsformene ivaretar sammenheng med utdanningens læringsutbytte og læringsutbytte-beskrivelsene på emnenivå i tillegg til arbeidsmåter og læringsformer. Studentenes kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse blir prøvet og vurdert på en upartisk og faglig betryggende måte. Vurderingen sikrer det faglige nivået til utdanningene. Vurderingsordningen evalueres av eksterne sensorer.

(2) Eksamens- og vurderingsformer som benyttes er muntlig og/eller skriftlig eksamen som beskrevet i studieplanen for fagskoleutdanningen.

(3) Obligatoriske oppgaver og innleveringer

a) Alle emner har oppgaver med karakter fra A til F (A er høyeste karakter og E er laveste karakter, F er ikke bestått) eller bestått/ikke bestått.

b) Oppgavene er et verktøy i oppfølgingen av studentenes faglige progresjon. Til disse  oppgavene mottar de en skriftlig tilbakemelding samt en bokstavkarakter eller bestått/ikke bestått.

c) Ved ikke bestått og karakteren F, får studentene anledning til å levere en ny forbedret oppgave til vurdering. Studentene gis inntil to forsøk på å forbedre oppgaven. Resultatet gjøres kjent innen 3 uker etter at oppgaven ble mottatt. Studenten får skriftlig begrunnelse for karakter på alle oppgaver.

(4) Praksis vurderes til bestått/ikke bestått. Resultatet vil bli gjort kjent for den enkelte student innen 1 uke etter gjennomført praksis. Ved ikke bestått praksis gis studenten mulighet til ny praksis inntil 2 ganger. En student som ikke har gjennomført obligatorisk praksis som planlagt, har rett til å få tildelt praksis på nytt. Dette er i de tilfeller studenten dokumenterer gyldig fravær, for eksempel sykdom eller fødsel, eller hvis det er alvorlig sykdom i nærmeste familie som egne barn, ektefelle, samboer eller foreldre, eller dødsfall i nærmeste familie. Gyldig dokumentasjon er bekreftelse eller sykemelding fra lege. Gyldig dokumentasjon må være Fashion Mode AS i hende senest 3 dager etter planlagt praksis.

(5) Gjennomføring av avsluttende eksamen er beskrevet i studieplanen til fagskoleutdanningen.

a) Det er læringsutbyttet for utdanningen som vurderes i avsluttende eksamen.

b) Eksamensoppgaven som inngår i avsluttende eksamen blir evaluert med bokstavkarakterene: A, B, C, D, E, F hvor A er beste og F betyr ikke bestått og er dårligste karakter. Eksamensoppgaven gjenspeiler i størst mulig grad læringsutbyttet og de oppgaver som studentene møter i arbeidslivet.

c) Karakterskala - kriterier for bokstavkarakter

AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.
BMeget godt Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.
CGod Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
DNokså god Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
ETilstrekkelig Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
FIkke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

§ 4-3. Adgang til å avlegge avsluttende eksamen 

(1) En student har rett til å avlegge eksamen inntil 3 (tre) ganger.

(2) Studentene har adgang til å avlegge eksamen dersom:

a) de har signert studiekontrakten og har betalt forfalt studieavgift samt avgift for eksamen.

b) de har vært til stede minst 90 % i undervisningen

c) de har bestått alle emner

d) de har bestått praksis når det er obligatorisk

(3) Når det kan være fare for at en student ikke får ta eksamen skal studenten gis beskjed så snart skolen ser at dette kan skje og innen 14 dager før eksamen.

(4) En student som mister retten til eksamen, får tilbud om å fullføre studiet i neste kull.

§ 4-4. Kandidaters rett til å fremstille seg til eksamen 

(1) Kandidaters rett til å fremstille seg til eksamen avgrenses til 3 (tre) forsøk. Et forsøk regnes som fremmøte til eksamen ved at kandidaten:

a) har møtt til eksamen.

b) er oppmeldt til eksamen men har uteblivelse uten gyldig forfall

§ 4-5. Spesiell tilrettelegging ved eksamen

Informasjon om spesiell tilrettelegging ved eksamen beskrives i Forskriftens kapittel 3

§ 4-6. Ny eksamen - kontinuasjon 

(1) Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, for eksempel sykdom eller fødsel, eller hvis det er alvorlig sykdom i nærmeste familie som egne barn, ektefelle, samboer eller foreldre, eller dødsfall i nærmeste familie, eller hvis studentens barnepasser/dagtilbud for barn (f.eks. barnehage og skole) kan bli syk eller være utilgjengelig på eksamensdagen/i eksamensperioden, kan det søkes om utsatt og kostnadsfri eksamen. Søknad rettes til Fashion Mode AS v/rektor som fatter vedtak for søknad om utsatt eksamen. Gyldig dokumentasjon er bekreftelse eller sykemelding fra lege. Søknad og gyldig dokumentasjon må være Fashion Mode AS i hende senest 3 dager etter eksamensdagen.

(2) En student som søker om utsatt eksamen og får avslag har klagerett på slikt vedtak. Klagen må være framsatt skriftlig og må være rektor i Fashion Mode AS i hende senest 3 (tre) uker etter at studenten er underrettet om vedtaket og om begrunnelsen for vedtaket. Klagen bør være begrunnet. Faglærer er ansvarlig for å gi studenten hjelp og støtte i forbindelse med klage om ønskelig. Studenten kan også be om hjelp og støtte fra studentrepresentanten. Blir vedtaket ikke omgjort av rektor oversendes klagen til Fashion Mode AS’s styre som behandler klagen, tar en avgjørelse i saken og gir et begrunnet svar på klagen. Søkeren har krav på et begrunnet svar innen 3 uker fra klagen ble mottatt. Avgjørelsen er endelig og kan ikke ankes.

(3) Det er mulig så snart vurderingskarakterene er blitt gjort kjent og innen 10 uker fra vurderingskarakterene ble gjort kjent, å melde seg opp til forbedring av eksamen (gjelder kun de som har bestått eksamen).  Forbedring av eksamen kan maksimalt avlegges 2 (to) ganger.  Forbedring av eksamen kan tas ved neste ordinære eksamen. Siste karakter gjelder enten den går opp eller ned.

(4) Dersom karakter etter andre forsøk på forbedring er vurdert til karakteren F eller ikke bestått, må studiet i sin helhet gjennomføres på nytt og vurderes etter karakterskalaen hvor A er høyeste karakter og E er laveste karakter for bestått eller karakteren bestått før eksamen kan avlegges.

(5) Dersom en student stryker til eksamen, er det mulig så snart vurderingskarakteren er blitt offentliggjort og innen 10 uker fra vurderingskarakterene ble gjort kjent, å melde seg opp til kontinuasjon ved neste ordinære eksamen. Kontinuasjon ved ikke bestått eksamen kan maksimalt avlegges 2 (to) ganger.  Kontinuasjon gjennomføres samtidig med neste ordinære eksamen. Skolens administrasjon kan bestemme at kontinuasjons-eksamen blir satt opp tidligere. Studenten har selv ansvar for å orientere seg om når kontinuasjons-eksamen blir arrangert. I de tilfeller hvor det foretas endringer i faginnhold eller fagsammensetning, vil det bli gitt anledning til å kontinuere etter gammel ordning.

§ 4-7. Oppmelding til eksamen

Alle studenter som er påmeldt fagskolestudie er automatisk oppmeldt til eksamen. Dersom studenten ikke ønsker å gjennomføre eksamen med sitt kull må den melde seg av eksamen minst 14 dager før eksamensdato.

§ 4-8. Eksamensavgift

(1) Eksamensavgiften for det enkelte fagskolestudie er oppgitt på hjemmesiden.

(2) Ny prøve:

a) Ny eksamen kan avlegges mot å betale eksamensavgiften.
b) Forbedring av eksamen kan avlegges mot å betale eksamensavgiften.

§ 4-9. Fusk

(1) Følgende regnes som fusk:

a) Handlinger eller forhold som tar sikte på å gi studenten, eller en medstudent, et uberettiget fortrinn ved eksamen.

b) Handlinger som medfører at studentens, eller en medstudents, kunnskaper og ferdigheter ikke blir prøvet og vurdert på en upartisk og betryggende måte.

(2) Eksempler på fusk er:

a) å levere en besvarelse som er hentet ut fra internett og helt eller delvis utgitt som egen besvarelse.

b) å levere en besvarelse som helt eller delvis er utarbeidet av en annen person.

c) å levere en besvarelse som helt eller delvis er brukt av studenten selv ved en tidligere vurdering.

d) å innta i en besvarelse gjengivelser/sitater fra lærebøker, andre fagbøker, andres oppgaver eller stoff som er hentet fra internett uten kildehenvisning og uten klar markering av dette er gjengivelse/sitater.

e) Plagiering.

(3) Fusk eller forsøk på fusk vil medføre at eksamen annulleres

§ 4-10. Sensur

(1) Styret oppnevner minst 2 sensorer, 1 ekstern og 1 intern sensor.

(2) Der det benyttes flere sensorer er det ekstern sensor som har den avgjørende bestemmelse ved eventuell uenighet om karakter.

(3) Sensur foreligger innen 3 uker

§ 4.11. Resultat ved eksamen    

(1) Før eksamen vil Fashion Mode AS informere studentene om hvordan resultatene gjøres kjent. I de tilfeller det er gitt skriftlige retningslinjer for bedømmelsen, er disse tilgjengelig for studentene etter at karakteren er fastsatt. Resultatet gjøres kjent innen 3 uker etter at eksamen ble avholdt. Studenten får skriftlig begrunnelse for eksamenskarakter og vitnemål i posten innen 3 (tre) uker etter avsluttende eksamen.

(2) Utstedelse av vitnemål/kompetansebevis forutsetter at eksamen er bestått og at studieavgiften er betalt i sin helhet.

(3) Ved bestilling av nytt vitnemål, utstedes duplikat som tildeles studenten mot fastsatt avgift.

(4) På vitnemål føres:

a) studentens navn

b) studentens personalia

c) fagskoleutdanningens navn og omfang

d) fagskoleutdanningens nivå i NKR og om kvalifikasjonen som oppnås er fagskole 1 eller fagskole 2

e) gradsbetegnelse for fagskoleutdanningen

f) fagskoleutdanningens overordnede læringsutbyttebeskrivelser

g) prosjektoppgave, tittel og beskrivelse, vurdering, merknader

h) informasjon om vurderingsformer

i)  informasjon om praksis

j) fagskoleutdanningens emner

k) studiepoeng for hvert emne

l) eksamenskarakter som vurderes etter karakterskala fra A til F

j)om praksisområde/-innhold, hvor og lengden av praksisperioden

m) fagskolens navn

n) dato og underskrift

(5) Studenter som består emneeksamen mottar bevis for dette.

(6) Studenter som ikke fullfører studiet vil motta bevis for de emner som er bestått hvor det påføres:

a) studentens navn
b) studentens personalia
c) fagskoleutdanningens navn og omfang hvor emne/emnene som er bestått er oppgitt
d) fagskolens navn
e) dato og underskrift
f) studiepoeng for emne/emner som er bestått

I de tilfeller det er gitt godskriving eller fritak for et eller flere emner, vil dette stå oppført i vitnemålet.

§ 4-12. Klager på karakter og omsensur 

(1) En student kan klage på karakter gitt på skriftlige eksamener.

(2) For klager på karakter gitt på skriftlige eksamener gjelder:

a) I forbindelse med klage har studenten rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner.  Kravet må fremsettes innen 3 (tre) uker fra karakteren ble kunngjort. Begrunnelsen skal være gitt innen 2 (to) uker etter at kandidaten har bedt om dette. Begrunnelsen gis skriftlig.

b) Klage på karakter skal skje skriftlig til Fashion Mode AS.

c) En klage må fremsettes innen 3 (tre) uker etter at begrunnelse for karakterfastsettingen ble mottatt. Klagen bør begrunnes. Faglærer er ansvarlig for å gi studenten hjelp og støtte i forbindelse med klage om ønskelig. Studenten kan også be om hjelp og støtte fra studentrepresentanten.

d) Klage på karakter fører til ny vurdering hos nye sensorer.

e) Når en klage på karakter eller sensur blir tatt til følge, oppnevner styret ny(e) sensor(er).

f) De nye sensorene skal ikke gjøres kjent med hvilken karakter besvarelsen har fått ved ordinær sensur.

g) Ved mistanke om plagiat ved første sensurering, skal skolen ikke gjøre sensorene oppmerksom på dette.

h) Ny vurdering kan justere karakteren både opp og ned og til stryk.

i) Hvis den endelige karakteren er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve og karakteren endres etter ny sensur av den skriftlige delen av eksamenen, holdes ny muntlig prøve til fastsetting av endelig karakter.

j) Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksis som ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages.

k) Karakterfastsetting ved ny sensur etter klage på karakter er endelig og kan ikke påklages.

l) Studenten kan ikke klage på vurderingen av muntlige eksamener.

m) Studenten kan imidlertid klage på formelle feil ved muntlige eksamener. Slik klage behandles etter reglene i § 4.13

(3) Studenten har krav på en kort begrunnelse for vurderingen av en muntlig eksamen. En slik begrunnelse må studenten be om umiddelbart etter at vedkommende er gjort kjent med resultatet av vurderingen.

§ 4-13. Formelle feil ved eksamen og sensur

(1) Studenter som har avlagt eksamen har rett til å klage over formelle feil ved oppgaver og over avviklingen av eksamen. Som formelle feil kan regnes feil som har hatt betydning for studentens prestasjon eller bedømmelsen av denne, eksempelvis feil ved oppgavegiving, avvikling eller gjennomføring av sensur.

(2) Den skriftlige klagen skal inneholde:

a) hvem som klager (navn og adresse)
b) det vedtak det klages over (dato for eksamen, utdanningens navn, karakter, sensurvedtak)
c) hva klagen gjelder
d) dato og underskrift

(3) Klage på formelle feil ved eksamen må fremsettes skriftlig til Fashion Mode AS senest innen 3 (tre) uker etter at studenten er eller burde være kjent med det forholdet som begrunner klagen. Faglærer er ansvarlig for å gi studenten hjelp og støtte i forbindelse med klage om ønskelig. Studenten kan også be om hjelp og støtte fra

studentrepresentanten. Rektor innhenter nødvendig opplysninger fra den ansvarlige for eksamen. Disse opplysningene oversendes Fashion Mode AS’s styre som behandler saken og vurderer om det er blitt foretatt formelle feil.

(4) Ved formelle feil avgjør styret om kandidatens besvarelse skal vurderes på nytt eller om resultatet skal annulleres og ny eksamen avholdes. Dersom det er rimelig å anta at den formelle feilen kan ha hatt betydning for flere studenters prestasjon eller vurdering av denne, kan styret avgjøre om resultatet av klagebehandlingen også skal gjelde disse kandidatene. Styret behandler klagen, tar en avgjørelse i saken og gir et begrunnet svar på klagen innen 3 (tre) uker. Karakterfastsetting ved ny sensur kan påklages etter reglene i § 4-12.

(5) Ved ny sensur oppnevner styret ny(e) sensor(er).  Dersom det er flere sensorer skal minst en sensor være ekstern. Formelle feil ved ny sensurering kan påklages etter reglene i § 4-12.

Kapittel 5. Annulering, bortvisning og utestengelse

§ 5-1. Annullering av eksamen (jfr. Lov om fagskoleutdanning § 24)

(1) Styret kan annullere resultatet av en eksamen, prøve eller annet arbeid som bedømmes med karakter som en student har fått adgang til å avlegge ved å benytte et falsk vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden. Det samme gjelder for godkjenningen av et emne som en student på et tilsvarende urettmessig grunnlag har fått adgang til å delta i. Styret kan også annullere resultatet av en eksamen, prøve eller lignende og godkjenningen av et emne dersom en student forsettlig eller grovt uaktsomt har fusket, eller forsettlig har forsøkt å fuske, i forbindelse med eksamenen, prøven eller lignende eller under gjennomføringen av emnet. En student har rett til å uttale seg før det treffes vedtak om annullering av eksamen.

(2) Vedtak om annullering etter første ledd kan påklages av studenten til nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning. Adgangen til annullering foreldes ikke. Etter at det foreligger vedtak om annullering, skal eventuelle vitnemål eller karakterutskrifter leveres tilbake til Fashion Mode AS. Et endelig vedtak om annullering etter første eller annet ledd utgjør et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

§ 5-2. Annulering av fritak for eller godskriving av utdanning  

(1) Styret kan annullere fritak for eller godskriving av utdanning og kompetanse som en student har fått ved å benytte et falsk vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden.

(2) Vedtak om annullering etter første og annet ledd kan påklages av studenten til nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning. Adgangen til annullering foreldes ikke.

Etter at det foreligger vedtak om annullering, skal eventuelle vitnemål eller karakterutskrifter leveres tilbake til Fashion Mode AS. Et endelig vedtak om annullering etter første eller annet ledd utgjør et særlig tvangsgrunnlag etter tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 13.

§ 5-3. Utestenging og bortvisning (jfr. Lov om fagskoleutdanning § 25)

(1) En student som tross skriftlig advarsel fra fagskolen, gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid, eller for virksomheten ved fagskolen ellers, kan etter vedtak av styret bortvises fra fagskolen i inntil ett år uten at studenten fratas retten til å gå opp til eksamen, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 25 første ledd.

(2) En student som tross skriftlig advarsel fra fagskolen, gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid, eller for virksomheten ved fagskolen ellers, kan etter vedtak av styret bortvises fra fagskolen i inntil ett år. Hvis en student på tross av skriftlig advarsel fra fagskolen ikke etterkommer et vedtak om bortvisning, kan styret vedta å utestenge studenten fra utdanningen og fratas retten til å gå opp til eksamen i slik utdanning ved fagskolen i inntil ett år, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 25 annet ledd.

(3) Styret kan vedta at en student som har skapt fare for liv eller helse for, eller har opptrådt grovt usømmelig overfor, noen som studenten har møtt i forbindelse med undervisning eller praksisopplæring, skal utestenges fra høyere yrkesfaglig utdanning med klinisk undervisning og praksisstudier og fratas retten til å gå opp til eksamen i slik utdanning ved fagskolen i inntil tre år. Det samme gjelder dersom en student har brutt lovfestet taushetsplikt, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 25 tredje ledd.

(4) Styret kan vedta at en student som har benyttet et falsk vitnemål, andre falske dokumenter eller annen form for uredelig opptreden som nevnt i lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 24 første og tredje ledd, eller som har fusket eller forsøkt å fuske som nevnt i lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 25 annet ledd, skal utestenges fra all utdanning ved fagskolen og fratas retten til å gå opp til eksamen ved fagskolen i inntil ett år. Tilsvarende gjelder for en student som forsettlig har medvirket, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 25 fjerde ledd.

(5) Et vedtak om å bortvise eller utestenge en student kan bare treffes med minst to tredels flertall i styret. En student har rett til å uttale seg før det treffes vedtak i en sak om bortvisning eller utestenging. Vedtaket kan påklages til nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning, jf. lov om høyere yrkesfaglig utdanning § 25 femte ledd.

Kapittel 6. Klageordning og klageorganer

§ 6-1. Klagenemnd og klageordning

(1)  Styret oppnevner klagenemnd for Fashion Mode AS som skal behandle klager over enkeltvedtak. Klagenemnda består av 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Lederen og varamedlemmet for lederen fyller de lovbestemte kravene for lagdommere. Lederen og varamedlemmet for lederen er ikke ansatt ved Fashion Mode AS. To av medlemmene er studentrepresentanter.

2) Klagenemnda er vedtaksfør når lederen eller varamedlemmet for lederen og to andre medlemmer er til stede. Den lokale klagenemndas vedtak i saker om fagskolens enkeltvedtak kan ikke påklages.

(3) Styret har bestemt at klagenemnda skal behandle og treffe vedtak i saker etter fagskolelovens §§ 24 og 25.

(4) Styret behandler klagesaker etter fagskolelovens § 23. For slike klager gjelder bestemmelsene i denne forskrift § 4-13.

(5) Departementet gir forskrift om et nasjonalt klageorgan for fagskoleutdanning som skal behandle klager på enkeltvedtak for bestemte områder. Fashion Mode AS vil gi sine studenter de klageretter som følger av denne forskriften. Departementet kan gi forskrift om saksbehandlingen i klagesaker.

Kapittel 7. Ikrafttredelse

§ 7-1. Ikrafttredelse

Forskriften er vedtatt av styret i Fashion Mode AS den 20.11.2019 og trer i kraft straks.

Oslo 24.03.2020